publicatie Staatscourant

Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet (Staatscourant)

18-01-2013 - De regeling behelst de taakverdeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet alsmede de eisen omtrent opleiding en aanstelling.
Artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet bevat een tweedeling inzake het toezicht op de naleving van de bepalingen uit die wet: er zijn ambtenaren die zijn aangewezen door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en er zijn ambtenaren die zijn aangewezen door de burgemeester. In artikel 41, tweede lid van de Drank- en Horecawet is bepaald dat de taakverdeling tussen de met het toezicht belaste ambtenaren in een ministeriële regeling wordt vastgelegd.
De taakverdeling is in deze regeling geregeld. Klik hier voor de regeling