Europees geld voor duurzame zuivelboer en onderscheidende varkensboer

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en vertegenwoordigers van de Nederlandse zuivel- en varkenssector hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de toegezegde 30 miljoen euro aan gelden vanuit de Europese Commissie.
Zo zal er voor de zuivelboeren geld beschikbaar komen voor meer weidegang, weidevogelbeheer en milieumaatregelen in de bedrijfsvoering die tot kostenbesparing leiden. Voor de varkenssector staat het versterken van de marktpositie en een toename van onderscheidende kwaliteitsproducten centraal. Als laatst moet de mestverwerking met een financiële injectie een impuls krijgen. Het geld wordt evenredig verdeeld over de drie pijlers. Dat laat Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer weten. 
 
Dijksma: “Het Nederlandse karbonaadje dat nu anoniem in de schappen ligt moet een erkend en onderscheidend kwaliteitsproduct worden. Zuivelboeren die milieuvriendelijker boeren, meer koeien in de wei laten en hun land inrichten voor weidevogels kunnen ook op een financiële injectie rekenen. Zo krijgen we die duurzame en kwalitatieve zuivel- en varkenssector waar de consument om vraagt.”
 
Duurzame zuivelboeren
Voor zuivelboeren staat een verdere verduurzaming van de zuivelsector centraal. Met name het toepassen van een zogenoemde Kringloopwijzer in de bedrijfsvoering moet tot kostenbesparing en een verbetering van het milieu leiden. De Kringloopwijzer brengt voor een melkveebedrijf door mineralengebruik de uitstoot en overschotten van fosfaat en stikstof in beeld. Mineralen zijn belangrijk voor de gezondheid van koeien. Een efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten en minder verliezen van mineralen. Verder moet het percentage koeien in de wei omhoog naar 80 procent. Daarom stelt de staatssecretaris naast de toegezegde 1 miljoen euro extra middelen beschikbaar om deze ambitie te bereiken. Daarnaast kunnen boeren door hun land geschikt te maken – open veld, kruidenrijkdom, drooglegging en maaidatum - voor weidevogels als bijvoorbeeld de grutto financieel ondersteund worden.
 
Onderscheidende varkensboeren
De middelen die voor de varkenshouderij worden ingezet zijn bedoeld voor een toekomstgerichte herstructurering en het versterken van marktkracht en marktoriëntatie van duurzame en onderscheidende productie van kwaliteit. De regiegroep Vitale Varkenshouderij werkt aan voorstellen. Ondernemers die hun bedrijf willen verplaatsen naar een bedrijfslocatie met meer aandacht voor dierenwelzijn en milieu kunnen op steun rekenen. Daarbij wil Dijksma individuele boeren ondersteunen in het versterken van hun marktpositie door meer onderlinge samenwerking. 
 
Uitbreiden mestverwerking
De staatssecretaris zal samen met de sector gaan inzetten op een verbetering en uitbreiding van mestverwerking om tot een vermindering van mestafzetkosten in de varkens- en zuivelsector te komen. Een uitbreiding van capaciteit is nodig door nieuwe mestverwerkingstechnieken te ontwikkelen en mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door steun via een privaat stimuleringsfonds voor mestverwerking. 
Bron: Rijksoverheid