Nederlands milieubeleid vooruitstrevend en adequaat

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO noemt het Nederlandse milieubeleid vooruitstrevend en adequaat. Dit staat in het Environmental Peformance Review 2003 – 2015 die de OESO over Nederland heeft gemaakt.
Staatssecretaris Sharon Dijksma ontving de evaluatie in Parijs uit handen van de directeur Milieu van de OESO, Simon Upton. Hij noemt onder andere de milieuregelgeving en –handhaving in Nederland goed op orde. Het in Nederland gevoerde beleid wordt gebaseerd op onafhankelijk onderzoek; iets waar veel andere OESO landen van kunnen leren, volgens Upton. Ook is Nederland een van de best presterende OESO-landen op het terrein van afvalmanagement waarbij ambitieuze doelen worden gehaald tegen relatief lage kosten.
 
Dijksma: ‘We kunnen met een OESO-rapport een mooi compliment in onze zak steken, zo vlak voor de klimaattop in Parijs begint. OESO houdt ons een spiegel voor, die ons niet alleen laat zien wat we nu al goed doen, maar ook wat beter kan en moet. Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van ons water, bodem en lucht. Daar is werk aan de winkel.” 
 
De OESO wijst o.a. op de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de Nederlandse energiehuishouding en de dreigende druk als gevolg van toenemend verkeer en van de intensieve veehouderij. Hoewel het percentage schone energie is gegroeid naar 4,2% (2013) blijft het aandeel hernieuwbare energie nog achter bij de doelen die Nederland daarvoor zelf heeft gesteld in het Energieakkoord. In 2014 was het aandeel hernieuwbare energie gegroeid naar 5,6% en Nederland wil in 2020 14% en in 2023 16% hernieuwbare energie gebruiken.
 
De staatssecretaris neemt de uitkomsten van de evaluatie mee naar de VN Klimaattop die volgende week begint. Nederland wil een breed, juridisch bindend klimaatakkoord waarbij snelle uitstootvermindering en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering goed in balans zijn. Het lange termijn doel is het beperken van de wereldwijde opwarming tot maximaal 2 graden Celsius, toewerkend naar een klimaatneutrale wereld. Een doel dat enkel behaald kan worden als mensen, bedrijven en overheden goed samenwerken, zonder vrijblijvendheid en met het pakken van verantwoordelijkheid.
 
OESO-lidstaten, en andere landen die dit wensen, ondergaan eens per 10 jaar een milieu beoordeling. Dit is de 3e maal dat Nederland wordt beoordeeld. Naast complimenten bevat de review ook aanbevelingen en kritische punten zoals de oproep om te komen tot enen lange termijn milieubeleid, bijv. zoals dat voor waterbeleid is verankerd in het Deltaprogramma. Deze aanbeveling zal worden opgepakt in de uit de nieuwe Omgevingswet voorvloeiende Nationale Omgevingsvisie.