Vangsten Muskusratten gedaald, opnieuw meer instroom van Beverratten

In 2015 is het aantal muskusratvangsten gedaald tot onder de 90.000. Het aantal gevangen beverratten is echter opgelopen tot ruim 1.200. 
Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen.
Het aantal gevangen muskusratten is landelijk met ruim 6% gedaald tot 88.650. Er zijn regionale verschillen maar de trend is dat de ingezette daling zich voortzet.
 
BEVERRATTEN
De beverratvangsten zijn in 2015 met 16% toegenomen tot 1.212. De vangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland, 90% van de vangsten vindt plaats in een strook van 5 kilometer langs de grens met Duitsland. De beverrat, een uit Zuid-Amerika afkomstig dier, heeft in de Europese winters een hoog sterftecijfer, door de zachte winters van de afgelopen jaren is de populatie in Duitsland en daarmee de instroom in Nederland sterk toegenomen. 
Medio februari 2016 wordt de Europese lijst van Invasieve soorten van kracht, de beverrat is opgenomen op deze lijst. In Duitsland wordt de beverrat nu nog niet consequent bestreden, de opname op de Europese lijst zal hier naar verwachting verandering in gaan brengen.
 
BEVERS
Naast graverij door muskus- en beverratten, graven ook bevers steeds meer in waterkeringen. De bever staat echter op de rode lijst van bedreigde diersoorten en wordt bovendien beschermd door de Flora- en faunawet. Maar als de waterveiligheid in het geding is, moeten de waterschappen wel maatregelen nemen. Over de wijze waarop wordt overlegd met de betrokken overheden en met de organisaties die zich inspannen om bevers weer terug in Nederland te krijgen.
 
 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
De waterschappen zijn in 2013 met een drie jaar durend grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart, waarin onder andere onderzocht wordt hoe de bestrijding goedkoper, effectiever en met nog minder dierenleed kan. In het eerste kwartaal van 2016 vindt in de proefgebieden de eindinspectie plaats van schades door muskusratgraverij. De resultaten van het onderzoek komen in het derde kwartaal van 2016 beschikbaar.
 
 
Bron: ANP