Inspectiediensten, politie en douane pakken transportsector aan

Inspectiediensten, politie en douane hebben vanaf begin dit jaar tot heden 25 transportbedrijven gecontroleerd die ervan werden verdacht de transportregels te overtreden. De verdenkingen betreffen onder meer sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij 15 bedrijven boetes opgelegd en processen-verbaal uitgeschreven voor diverse overtredingen. Bij de overige vervoerders loopt het onderzoek nog.
Van 2 bedrijven is het wagenpark geblokkeerd omdat zij zonder bedrijfsvergunning reden.
Een tachograaf houdt onder meer de rij- en rusttijden bij van de chauffeur. Door het apparaat te manipuleren kan worden verhuld dat een chauffeur veel meer uren rijdt dan is toegestaan en dat hij de maximale snelheid overschrijdt. Dit is concurrentievervalsing ten opzichte van transportbedrijven die zich wel aan de regels houden. Door te lang te rijden kunnen veiligheid, gezondheid en welzijn van vrachtwagenchauffeurs zelf in gevaar komen én de veiligheid van andere weggebruikers.
Bij schijnconstructies gaat het erom dat personeel dat in dienst is van een buitenlandse vestiging, door de Nederlandse vestiging wordt aangestuurd. Dat is verboden.
 
Transport van mest en dieren
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij de inspecties vermoedelijke fraude met mestmonsters en valsheid in geschrifte met vervoersbewijzen voor dierlijke meststoffen geconstateerd. Ook trof de NVWA bij twee bedrijven ruimtes met apparatuur en materiaal om mestmonsters te vervalsen aan. De bedrijven worden er van verdacht op papier de indruk te wekken dat mest naar het buitenland is vervoerd, terwijl het in werkelijkheid naar Nederlandse bedrijven is gegaan. De onderzoeken bij mestvervoerders zijn nog niet afgerond. De boete voor de overtredingen kunnen variëren van honderden euro’s tot honderdduizenden euro's.
Bij controles op het juist vervoeren van dieren heeft de NVWA bij 1 bedrijf vastgesteld dat de regels voor reistijden en het verplicht aandoen van rustplaatsen voor dieren bij 263 vrachten niet zijn nageleefd. De naleving op het gebied van mest en dierenwelzijn wisselt sterk per bedrijf. Sommige inspecties zijn helemaal akkoord, terwijl bij andere bedrijven meerdere overtredingen zijn geconstateerd.
 
Samenwerking
De diensten werken samen in het TIEC (Transport Informatie Expertise Centrum) waar naast de ILT en de NVWA, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), douane, politie en de Nationale en Internationale Organisatie voor het Wegvervoer (NIWO) deel van uitmaken. Vooraf bundelen en analyseren de diensten hun informatie. Specifiek pakken zij schijnconstructies, tachograaffraude, mestfraude, overbelading, het rijden zonder vergunning aan en het rijden op 'rode diesel' (accijnzen) aan.
De inspecties vonden plaats in Noord-Brabant (8), Gelderland (6), Limburg, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland (elk 2) en in Utrecht (1).