Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2018

Oproep inzake aanvraag subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2018, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit!
Sinds de invoering van aanvullende opleidings- en bijscholingseisen zijn de kosten voor her- en bijscholing voor boa’s substantieel toegenomen (Kamerstukken II 2014/15, 28 68, nr. 422). 
In 2018 is daarom € 125.000,- (minus maximaal € 10.000,- voor de uitvoeringskosten) beschikbaar voor particuliere werkgevers als tegemoetkoming voor de opleidingskosten voor hun groene boa’s. Hiervan is € 100.000,- afkomstig van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV), in het kader van de handhaving van de natuurwetgeving en € 25.000,- van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 
Hierbij worden particuliere werkgevers die (naar verwachting) in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 opleidingskosten maken voor groene boa’s, en die voldoen aan de in deze oproep genoemde voorwaarden, opgeroepen om zich aan te melden bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (hierna: VBNE) voor een gebundelde subsidieaanvraag.