Verdeeldheid over milieubeleid kabinet

30-11-2011 - Een overzicht van de belangrijkste punten uit het begrotingsdebat van Infrastructuur en Milieu.
"Asfalt, asfalt en nog eens asfalt". Het lijkt Dijksma (PvdA) beter om het woordje "milieu" uit de departementsnaam te schrappen. Jansen (SP) karakteriseert het kabinetsbeleid als "wij gaan er niet over". CDA, VVD en PVV zijn wel tevreden over de begroting van Infrastructuur en Milieu. Houwers (VVD): "Eindelijk een minister die afscheid neemt van planning van bovenaf".

Tijdens de begrotingsbehandeling gaat veel aandacht uit naar de wegenplannen van minister Schultz. Volgens Dijksma leiden die ertoe dat de verbetering van de luchtkwaliteit op losse schroeven komt te staan. "Een hoofdpijndossier", beaamt Van der Werf (CDA). Verhoeven (D66) rept van een "asgrauw asfaltbeleid" dat het zicht ontneemt op duurzame en goedkopere oplossingen. Minister Schultz heeft een korte agenda, zegt Van Tongeren (GroenLinks): "Asfalt storten en linten knippen".
Aptroot (VVD) daarentegen wil dat minister Schultz voortvarend doorgaat met de grote wegprojecten: "Waar fors in wegen is geïnvesteerd, verdwijnen de files". De Jong (PVV) kan zich helemaal vinden in het pleidooi van Aptroot voor nog meer 130 kilometerborden. "En dan ook nog de 80 kilometerzones afschaffen", voegt hij eraan toe. Dat veel automobilisten de rode kruizen negeren met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van wegwerkers, baart CDA-woordvoerder De Rouwe grote zorgen.
NS
De NS blijft hoofdaanbieder op het hoofdspoornet en dat juicht Monasch (PvdA) toe. Bashir (SP) gaat een stap verder. Hij wil enkel NS-treinen op alle lijnen: "Schultz mag het spoor niet verpatsen aan buitenlandse staatsbedrijven". Een toekomstvisie op het spoor ontbreekt, stelt Aptroot vast. Hij vindt dat het kabinet pas op de plaats moet maken zolang de commissie Spoor nog bezig is met haar onderzoek naar het Nederlandse spoorsysteem en het onderhoud ervan.
"Is dit nog wel uit te leggen aan de belastingbetaler"? Slob (ChristenUnie) maakt zich net als andere woordvoerders zorgen nu waarschijnlijk 1 mld. nodig is om de tekorten bij de hogesnelheidslijn weg te werken. Verhoeven heeft de indruk dat minister Schultz in haar brief over deze kwestie de werkelijkheid mooier voorstelt dan zij is.
Greenpeace
PVV'er De Mos heeft geen goed woord over voor de "onbezonnen en radicale" acties van Greenpeace. Als het aan hem ligt, wordt het hoofdkantoor van deze organisatie gesloten. Volgens Van der Werf heeft de milieubeweging, ondanks al haar verdiensten, eraan bijgedragen dat duurzaamheid is geassocieerd met beperkingen en met een moreel oordeel over de westerse manier van leven. Dat vindt Ouwehand (PvdD) een "gotspe". Als het CDA zegt dat de milieubeweging een goede milieudiscussie in de weg zit, wil zij dat graag onderbouwd zien.
Decentralisatie
Houwers (VVD) is blij met de begroting van Schultz en Atsma. Volgens hem moet "decentralisatie" het parool zijn. Ouwehand vindt deze benadering nogal naïef: "Wordt de wereld echt mooier als bedrijven bepalen hoe de leefomgeving eruit moet zien?" SP-woordvoerder Jansen sluit zich bij haar aan: "Het wordt zo langzamerhand verdacht als je als overheid je verantwoordelijkheid neemt".

Vervolg van het debat (23 november)
Schultz: Nederland klaarmaken voor de toekomst
Ruimte maken, in beweging brengen en financieel orde op zaken stellen. Zo vat minister Schultz (Infrastructuur) haar plannen samen om Nederland klaar te maken voor groei in de Randstad en regionale krimp. Zij reageert op de eerste termijn van de Kamer in de begrotingsbehandeling op 22 november.
Spoor, weg en water. Minister Schultz wijst op de samenhang in het beleid om de vervoersmodaliteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en op die manier mogelijkheden beter te benutten. Verhoeven (D66) en Dijksma (PvdA) bepleiten invoering van een kilometerheffing om tot beter benutten en minder files te komen. De minister gelooft "meer in de wortel dan in de stok". Zij wil maatregelen om mensen positief te stimuleren, zodat ze bijvoorbeeld minder in de spits reizen.
Hsl
Er is geen gratis oplossing voor de problemen met de hogesnelheidslijn. Minister Schultz verdedigt de deal die zij met de NS heeft gemaakt. De bijdragen van 390 mln. van haar ministerie, 200 mln. uit de algemene middelen en 400 mln. aan toekomstige inkomsten zijn nodig om een faillissement te voorkomen en het vervoer te garanderen. De minister creëert mist met verschillende uitspraken, stellen Verhoeven en Monasch (PvdA): bij elkaar is het gewoon 1 mld.
Niet alleen snel rijden op de weg maar ook op het spoor! De Rouwe (CDA) en Slob (ChristenUnie) dringen aan op resultaten. Slob wil dat alle hsl-risico's, ook bij de levering van treinstellen, goed in beeld worden gebracht. Haal de toeslag van het hsl-kaartje af om meer reizigers te trekken, suggereert Bashir (SP). Het is logisch om iets meer te vragen voor een snellere trein, antwoordt minister Schultz. De toeslag gaat wel omlaag. Aptroot (VVD) wil een oplossing voor geluidsoverlast door de hsl.
Aanbesteden
Moet de overheid meer spoorlijnen aanbesteden? Monasch en Van Tongeren (GroenLinks) hebben daar hun twijfels over. Ze vrezen dat er chaos ontstaat als het spoor wordt opgeknipt tussen verschillende aanbieders. In een land als Japan gaat dit ook goed, reageert de minister. Bovendien blijft de NS hoofdaanbieder op het hoofdspoornet. De nieuwe concessie voor de NS moet worden aangegrepen om de toegankelijkheid te garanderen, benadrukken Aptroot en Bashir, zodat gehandicapten zelfstandig kunnen reizen.
Wegen
2% meer auto's, maar toch veel minder files. De aanleg van extra asfalt blijkt te werken, constateren Aptroot en minister Schultz. Die extra wegen gaan wel ten koste van luchtkwaliteit, leefbaarheid en natuur, vindt Dijksma. Verhoeven betwijfelt of alle wegen wel nodig zijn: "onrendabel asfalt". Het aanleggen van asfalt is geen "betonnen dogma", reageert de minister. De Jong (PVV) wil dat er voortaan alleen nog maar wordt geflitst op snelwegen als de verkeersveiligheid in het geding is.
Milieu
Doet de regering genoeg voor het milieu? Jansen (SP) wijst erop dat Nederland onderaan staat in Europese milieuranglijsten. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de relatief hoge bevolkingsdichtheid, het hoge aantal auto's en de grote bedrijvigheid, antwoordt staatssecretaris Atsma (Milieu). We moeten wel ons best doen om te stijgen, zegt hij op vragen van Van Veldhoven (D66). Atsma is echter niet bereid om iets te ondernemen tegen het volgens Ouwehand (PvdD) meest vervuilende onderdeel van ons voedselpakket: vlees.
De Kamer stemt op 29 november over de moties die bij dit debat zijn ingediend.
Bron: Tweede kamer