Verontrusten van eenden: opmerkelijke uitspraak van de economische politierechter

07-12-2011 - In een kleine zaak waarin de verdachte werd beschuldigd van het verontrusten van wilde eenden door zijn loslopende hond, heeft de economische politierechter in Den Haag een opmerkelijke uitspraak gedaan. Op grond van de consultatieversie op internet van de Wet Natuur en de Memorie van Toelichting bij die wet komt de rechter tot de conclusie dat het begrip 'verontrusten' in die nieuwe wet een beperkter bereik heeft dan het begrip in het huidige art. 10 Flora- en faunawet.

De belangrijkste beperking is dat er door de verontrusting sprake moet zijn van een wezenlijke invloed op de instandhouding van de soort. Met (alleen) het opvliegen van de eenden is dat niet het geval en dus komt de rechter tot een vrijspraak. Los van de uitkomst in deze zaak is het opmerkelijk dat een rechter vooruitloopt op een versie van een wetsvoorstel en MvT waarvan verwacht wordt dat die pas in het voorjaar van 2012 bij de TK zal worden ingediend en waarvan de (uiteindelijke) tekst dus nog lang niet vast staat. Ook het feit dat de (Europese) Vogelrichtlijn beperkter is dan de Flora- en faunawet (en de Wet Natuur daarbij zoveel mogelijk aansluit) is geen reden om vooruit te lopen. De nationale regelgeving van lidstaten mag strenger zijn dan de internationale verplichtingen. Ik ben benieuwd hoe anderen over dit vonnis denken.
Op Handhavingsportaal toegevoegd door Annemiek Tubbing
Uitspraak: LJN: BU4981