Ganzen lokken met een eendenlokfluit is ook verboden

08-12-2011 - Art 79 Flora- en faunawet. Gebruik van een lokmiddel bij het doden van een kolgans. Op grond van artikel 3, achtste lid, van de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2005 is het gebruik van lokmiddelen niet toegestaan. Onder het gebruik van 'lokmiddelen' als bedoeld in dat artikel dient te worden verstaan het op elke wijze lokken van de in de Verordening genoemde diersoorten. Het lokken van kolganzen met behulp van een eendenlokmiddel dient aldus ook te worden verstaan als het gebruik van een lokmiddel als bedoeld in artikel 3, achtste lid, van de Verordening.

Het hof legde een hogere straf op dan de economische politierechter en de vordering van de Advocaat-Generaal, omdat die straf (een geldboete van 60 euro) onvoldoende recht doet aan de ernst van het feit. Daarbij heeft het hof rekening gehouden met verdachtes financiële draagkracht, voor zover daarvan ter zitting is gebleken. Hoeveel het Hof nu precies heeft opgelegd is wat onduidelijk: in de tekst van het arrest wordt het bedrag van 250 euro genoemd; in het dictum 125 euro. Het komt niet veel voor dat een rechter boven de strafeis van een officier van justitie (1e aanleg) of advocaat-generaal (hoger beroep) uitgaat.
Hof Leeuwarden 21 oktober 2011 LJN BU1958 (8 december 2011)

Bron: Handhavingsportaal LOM