Plannen en veranderende regelgeving IenM vanaf 1 januari 2012

29-12-2011 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt per 1 januari 2012 met een aantal wijzigingen van wetten en regelgeving.  Ook volgt op die datum de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de VROM Inspectie (VI) en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW) op. Hieronder een overzicht van enkele wijzigingen.

Op 1 januari 2012 wordt de Deltawet van kracht. De Deltawet vormt de wettelijke basis voor een nieuw Deltaplan waarin met het Deltafonds  de zoetwatervoorziening en hoogwaterbescherming van de toekomst gefinancierd kunnen worden. Ook markeert de wet de rol van de Deltacommissaris, die als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma er elk jaar voor zorgt dat er een Deltaprogramma wordt opgesteld én over de voortgang rapporteert. Het Deltaprogramma 2012 bevat voor volgend jaar onder andere de projecten kribverlaging Midden-Waal, de versterking van de Delflandse kust, de kust bij Scheveningen en de sluizen bij Lemmer.
Verder geldt vanaf januari een lozingsverbod voor passagiersschepen met meer dan 50 passagiers door de inwerkingtreding van deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag. Vanaf deze periode mogen passagiersschepen geen huishoudelijk afvalwater meer mogen lozen op het oppervlaktewater. Dit mag alleen nog via een goedgekeurde boordzuiveringsinstallatie. Als er geen zuiveringsinstallatie aan boord is, moet het afvalwater opgevangen worden in een opslagtank en afgegeven worden bij een vuilwaterontvangstvoorziening.

In 2012 dient minister Schultz van Haegen haar voorstel voor de Omgevingswet in bij de Tweede Kamer. Deze wet betekent minder regels en een vereenvoudiging van de regels voor ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. Dus  minder regels en tijdwinst voor bedrijfsleven, burgers en overheden en een besparing op de plankosten van naar verwachting € 650 miljoen per jaar. In maart is het voorontwerp klaar. Ook maakt het kabinet de Crisis- en herstelwet permanent.

Verder treedt rond de jaarwisseling het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking. Dit besluit zorgt voor versnelling van de besluitvorming en vermindering van bestuurlijke drukte door rijksbelangen vooraf te borgen in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. Onderwerpen waarvoor het rijk onder meer ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid, bescherming en behoud van enkele werelderfgoederen. Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; deze zal in het eerste kwartaal van 2012 worden vastgesteld. Deze structuurvisie geeft invulling aan het streven van het kabinet naar deregulering en decentralisatie van de ruimtelijke ordening.
Bron: I&M