Van beleid naar concrete plannen

29-01-2012 - Op 27 januari 2012 zijn er behoorlijke stappen gezet naar de noodzakelijke herstructurering van onze vereniging. Tijdens een bijeenkomst in Rheden is er door het bestuur, aangevuld met toekomstige bestuursleden en een aantal leden uit de werkgroepen en redactiemedewerkers hard gewerkt om te komen tot een concrete invulling van de hoofdlijnen uit het beleidsplan en de daaruit opgestelde speerpunten.

De eerste actie was het inherschaalde kopie van brainstormdag beleidsplannen 2012 12houdelijk concretiseren van de speerpunten, het benoemen van vier werkgroepen en een trekker per groep.

De groepen hebben vervolgens intensief gediscussieerd met als doel aan het einde van de dag een matrix te presenteren dat leidt tot een concreet communicatie- , relatiebeheer- en vrijwilligersbeleidsplan.

Wij vinden het belangrijk dat de leden steeds goed geïnformeerd blijven en mee kunnen blijven denken over de toekomst van onze vereniging. Indien u op- en aanmerkingen, tips en aanvullingen heeft over de diverse onderwerpen dan kunt u deze via de website (forum) of mail aan ons toezenden. U kunt ook contact opnemen met één van de bestuurleden of trekkers van de werkgroepen.

De eerste resultaten in steekwoorden
Nieuwe ontwikkelingen in wetgeving: trekker Noor Evertsen
PDM wil de leden houvast bieden in deze onduidelijke tijden op het gebied van wetgeving. D.w.z. ook het actueel houden en bijhouden van de kennis van onze leden.
Op termijn het ontwikkelen handvat en gereedschap (App voor diverse wetten)
Communicatie: Dier & Milieu, actuele site, bijeenkomsten, uitgeven van gidsjes, Apps.
Relaties: politiek en interne deskundigheid (zo optimaal mogelijk benutten)
Vrijwilligers: via relevante opleiding

Organisatorische verandering bij politie, RUD, Rijksinspectiediensten: trekker Aurora Lieske
PDM wil aandacht besteden aan de verschuiving van taak en aandachtsgebied door de reorganisaties en aan de gevolgen van schaalvergroting (cohesie tussen diverse organisaties en verenigingen). Ook aandacht voor het wegvallen van taken door beleidsprioriteiten.
Communicatie: bijeenkomsten, LinkedIn, op termijn Facebook waardoor we onze eigen leden in kaart kunnen brengen, App.
Relaties: verbinden van doelgroepen, netwerk aanbieden (kennis en betrokkenheid)
Vrijwilligers: operationeel netwerk en strategische “sleutelfiguren “

De Dierenpolitie: trekker Kees van Zandvliet
PDM wil informatievraagbaak voor de collega’s op straat zijn. BOA’s zijn oog- en oor voor de Dierenpolitie.
Communicatie: Dier & Milieu (succesverhalen van begin tot eind), App (open informatie) en website.
Relaties: uitvoerenden, openbaar ministerie en chef basiseenheid politie
Vrijwilligers: juristen, technische vrijwilligers en schrijvers.

De oog- en oorfunctie van lokale handhavers voor de landelijke politie: trekker John Didderen
PDM wil de ontwikkeling van de bestuurlijke strafbeschikking actief volgen en contact opzetten met CJIB.
De ontwikkelingen van de combibon actief volgen. Geen dubbele invoer
Relaties: bestuursleden moeten onderwerp sturen en structureren via Landelijk portefeuillehouder

Dit is een korte impressie van de uitkomsten van de eerste dag. De groepen zullen tijdens vervolgafspraken de plannen steeds verder uitwerken.
Wij houden u via site, twitter en verenigingsblad op de hoogte.
Ook op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 april 2012 is er veel aandacht voor deze plannen.