Nijlgans is een exoot en mist bescherming Flora- en faunawet

06-02-2012 - Bij besluit van 10 mei 2010 heeft het college aan de stichting Stichting Faunabeheereenheid Utrecht (hierna: de Faunabeheereenheid) voor de periode van 10 mei 2010 tot 1 oktober 2013 toestemming en ontheffing verleend voor het met vangkooien vangen en het met gas doden van verschillende soorten ganzen.

Voor de Nijlgans was dit besluit toegestaan, omdat de Nijlgans niet onder de bescherming van de Vogelrichtlijn valt. Het is geen op Europees grondgebied van nature in het wild levende vogelsoort, maar komt op Europees grondgebied voor als gevolg van menselijk handelen. Noot redactie: Deze uitspraak is interessant omdat eruit blijkt hoe vastgesteld kan worden of een vogelsoort van nature voorkomt op Europees grondgebied of niet. In het laatste geval wordt gesproken van een exoot.

Tekst: A. Tubbing