Gewasbescherming duurzamer

15-02-2012 - Door de inspanningen van telers, fabrikanten en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, drinkwaterbedrijven en overheden is de gewasbescherming in Nederland sinds 1998 veiliger geworden. In het voedsel worden minder resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd.

Ondanks deze verbeteringen zijn nog niet alle beleidsdoelen gehaald.
Dat blijkt uit de evaluatie van nota Duurzame gewasbescherming die is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB). Deze evaluatie is door het PBL gepresenteerd aan staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) en aan de andere deelnemers in het Convenant Duurzame gewasbescherming LTO Nederland, Nefyto, Vewin, de Unie van Waterschappen, Plantum en Agrodis onder voorzitterschap van de heer Alders. Dit convenant heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de duidelijke vermindering van de milieubelasting.

Aanvullend beleid
De staatssecretarissen Bleker en Atsma toonden zich content met de bijdrage van alle convenantspartijen aan de bereikte resultaten. Zij onderschrijven de conclusies en aanbevelingen van het PBL dat er veel is gebeurd, dat de ecologische risico’s van gewasbeschermingsmiddelen zijn afgenomen en dat het aantal knelpunten bij de drinkwatervoorziening is teruggebracht. En ook dat ze nog stappen moeten zetten om de doelen voor oppervlaktewaterkwaliteit, drinkwaterbronnen en arbeidsveiligheid te halen. De bewindslieden gaan hiervoor aanvullend beleid formuleren. In juni 2012 zullen zij een tweede nota Duurzame gewasbescherming aanbieden aan de Tweede Kamer. Een onderdeel hiervan is een Nationaal actieplan duurzame gewasbescherming. Alle lidstaten van de Europese Unie stellen zo’n actieplan op ten behoeve van duurzame gewasbescherming. Via een Platform Duurzame Gewasbescherming worden de partners in het eerdere convenant nauw betrokken bij de opstelling van de nieuwe nota Duurzame gewasbescherming.

Evaluatienota: http://goo.gl/oLo6W

Bron: IenM