Bleker wil betere omgang met dieren

23-02-2012 - Een dier is een dier, met zijn eigen waarde en eigen behoeften. Aan de andere kant hebben mensen ook behoeften en belangen. Deze kunnen op gespannen voet staan met de eigenheid en de belangen van het dier.

Dat betekent dat we in onze omgang met dieren een zorgvuldige afweging moeten maken waarbij de intrinsieke waarde van het dier wordt afgewogen tegen andere belangen als volksgezondheid, economie en milieu. Dat is geen eenvoudige afweging. Ontwikkelingen in tijd en omstandigheden bepalen hoe die afweging uitvalt.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in de nota Dierenwelzijn en Diergezondheid, die hij op 23 februari 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Verantwoordelijkheid
Een dierhouder moet goed voor zijn dieren zorgen, minimaal voldoen aan de wettelijke eisen en zijn dieren houden op een maatschappelijk geaccepteerde manier. Voor de maatschappelijke acceptatie hebben bedrijfsleven, consument en burger allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Een consument die een eerlijke prijs betaalt voor zuivel en vlees en een burger die verantwoord kiest voor een (huis)dier dat bij hem past. De gezondheid en het welzijn van het Nederlandse dier moeten tot de beste ter wereld behoren.

De afgelopen jaren zijn er al flinke stappen gezet naar aanleiding van de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid uit 2007. De nieuwe nota bouwt daarop voort.
Speerpunten
De komende jaren zet de staatssecretaris in op een aantal speerpunten.
Zo wil hij mishandeling en verwaarlozing van dieren tegengaan. Door het openstellen van het meldnummer 144 is het aantal meldingen van mishandeling en verwaarlozing toegenomen. Zowel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als Dienst Regelingen kunnen daardoor meer zaken oppakken. Doordat de staatssecretaris in de wet bepaalde handelingen, zoals het schoppen of dumpen van dieren, als mishandeling of verwaarlozing aan gaat wijzen, zijn dergelijke handelingen eenvoudiger te vervolgen.
Huisvesting en verzorging
Dit kabinet wil dat regels voor bijvoorbeeld huisvesting en verzorging beter worden nageleefd, vooral voor die onderwerpen die de meeste impact hebben op het dierenwelzijn en de diergezondheid. Een aantal sectoren moet nog een flinke inspanning leveren om aan de regels te voldoen. Op deze sectoren zal de handhaving zich de komende tijd concentreren.
Dierenarts
Dierenarts en veehouder gaan met elkaar contracten sluiten (“1-op-1 relatie”) in combinatie met het verplichte bedrijfsgezondheidsplan. Dit versterkt de positie van de dierenarts. Daarnaast ontwikkelt de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde een privaat kwaliteitssysteem. Dit is van belang voor bijvoorbeeld de vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij.
Fokkerij
De misstanden in de dierfokkerij wil Bleker samen met de betrokken organisaties en de sector te lijf gaan. Door onder meer Identificatie & Registratie (I&R) honden verder uit te rollen, randvoorwaarden te stellen, te helpen bij kennisontwikkeling en kennisverspreiding en subsidie voor voorlichting worden erfelijke gebreken en welzijnsproblemen als gevolg van het fokken op gewenste eigenschappen aangepakt.
Transport
Dieren mogen worden vervoerd, maar dan wel op een diervriendelijke wijze èn volgens de regels. Dit kabinet wil het welzijn van dieren tijdens transport in de komende jaren zowel op Europees als op nationaal niveau verbeteren. Samen met andere lidstaten gaat staatssecretaris Bleker zich inzetten om de Europese Transportverordening op die onderdelen die aantoonbaar slecht zijn of aantoonbaar ongerief met zich mee te brengen aan te passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om stahoogte, klimaatbeheersing en transporttijden. Bij deze inzet hoort ook de beperking van de transportduur voor slachtdieren tot maximaal 8 uur.

Bron: ELI  - Meer informatie:http://goo.gl/aX1oW