Waterschappen: zorgen om maatregelen in Miljoenennota

18-09-2012 - Nederland boven peil houden. Dat is en blijft prioriteit voor de waterschappen.
Als reactie op de Miljoenennota 2013 roepen zij de nieuwe Tweede Kamer op om in de Rijksbegroting voldoende ruimte te laten om de kwaliteit van het waterbeheer in onze delta te garanderen. "De waterschappen hebben, ook in tijden van bezuinigingen, de taak ervoor te zorgen dat Nederland de veiligste delta ter wereld blijft, met het beste waterbeheer," aldus Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen.
Bestuursakkoord Water
In 2011 heeft het rijk met de decentrale overheden het Bestuursakkoord Water ondertekend. Volgens de begroting van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu wordt de uitwerking van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water voortgezet. De waterschappen ondersteunen deze ambitie. De besparingen lopen op tot 750 miljoen euro per jaar in 2020, waarvan de water-schappen ruim 300 miljoen euro voor hun rekening nemen. De Rijksbegroting wordt door de waterschappen in 2013 met 100 miljoen euro, in 2014 met 150 miljoen euro en vanaf 2015 met 200 miljoen euro per jaar ontlast. Dit hangt voornamelijk samen met de bijdrage die de waterschappen leveren aan de versterking van de primaire waterkeringen en het overnemen van taken.
Extra bezuiniging Deltafonds reden tot zorg
Toch blijkt uit de begroting dat er een extra bezuiniging op het Deltafonds komt van in totaal 600 miljoen euro tot 2028. Dit is een maatregel die niet was opgenomen in het Lenteakkoord. De waterschappen zijn verontrust over deze greep in het Deltafonds. Glas: "De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. Wij richten ons volledig op een goede uitvoering van het bestuursakkoord. Ondanks de extra taken die wij hebben overgenomen, houden wij de uitvoering van onze taken voor burgers en bedrijven betaalbaar. Extra besparingen hebben onvermijdelijk gevolgen voor het waterbeheer in Nederland."

Daarnaast pakt ook de Btw-verhoging van 19% naar 21% nadelig uit voor de waterschappen. Glas: "Wij worden hiermee wederom geconfronteerd met een extra financiële verplichting naar de schatkist. In tegenstelling tot gemeenten en provincies worden wij voor deze belasting niet gecompenseerd."
Alternatieven voor schatkistbankieren en Wet Hof gewenst
Per 2013 wordt de Wet Houdbare Overheidsfinanciën en het verplicht schatkistbankieren inge-voerd voor gemeenten, provincies en waterschappen. Jaarlijks investeren de waterschappen voor ongeveer 1 miljard euro in waterveiligheid, waterbeheer en afvalwaterzuivering. Deze in-vesteringen worden nagenoeg volledig door het bedrijfsleven uitgevoerd. Glas: "Als de Wet Hof en het schatkistbankieren er toe leiden dat onze ruimte voor investeringen aanzienlijk wordt beperkt, zal dat ook consequenties hebben voor het uitvoeren van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Wij roepen het Kabinet dan ook op om samen met de decentrale over-heden naar alternatieven te zoeken voor deze maatregelen, waarbij onze investeringen op peil kunnen blijven."
Bron: ANP