Atsma: gemeenten moeten zich aansluiten bij uitvoeringsdienst of verliezen bevoegdheid

20-09-2012 - Gemeenten moeten met ingang van 2013 de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving onderbrengen bij een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).
Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil gemeenten, die niet bereid zijn om deze afspraken per begin 2013 na te komen, van hun bevoegdheden ontheffen. Weigergemeenten zijn dan niet langer bevoegd vergunning te verlenen en te handhaven voor milieuaspecten. Hun bevoegdheden voor vergunningverlening, handhaving en toezicht zullen tijdelijk naar de provincie gaan, die dit alsnog onderbrengen bij een RUD. De kosten zullen wel voor rekening van de betreffende gemeenten komen. Dit blijkt uit het voorstel dat de staatssecretaris vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De complexiteit van de vergunningverlening, handhaving en toezicht en het feit dat de belangen vaak verder reiken dan een gemeente vereisen een bovenregionale aanpak. Nu zijn nog ruim 400 organisaties betrokken bij vergunningverlening, handhaving en toezicht. Dat leidt tot versnippering, gemeenten zijn qua deskundigheid niet altijd voldoende toegerust, voor bedrijven ontbreekt een gelijk speelveld en de samenwerking tussen bijvoorbeeld Openbaar Ministerie en politie verloopt moeizaam. Het landsdekkend netwerk van 28 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) voorziet erin dat kennis en kunde worden gebundeld en dat vergunningverlening, toezicht en handhaving meer uniform en kwalitatief beter worden uitgevoerd.
“Mijn inzet blijft erop gericht dat alle gemeenten zich vrijwillig aansluiten bij een Regionale Uitvoeringsdienst. Dit voorstel is nodig als stok achter de deur voor de gemeenten, die om wat voor reden dan ook weigeren zich bij een RUD aan te sluiten. Het in werking treden van een landsdekkend netwerk van Regionale Uitvoeringsdienster per begin 2013 is ons menens en weigergemeenten zijn niet acceptabel”, aldus Atsma in een toelichting.
Het merendeel van de gemeenten is voortvarend aan de slag gegaan en zal per 2013 de taken voor vergunningverlening, handhaving en toezicht onderbrengen bij een RUD. Zes gemeenten weigeren vooralsnog deel te nemen aan een uitvoeringsdienst of willen de afgesproken taken niet bij een RUD onderbrengen. Het betreft Houten, Katwijk, Noordwijkerhout, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Kort na de jaarwisseling zal worden vastgesteld welke gemeenten dan nog geen afspraken met een RUD hebben gemaakt.
Bron: I&M