Rijk geeft visie op ondergronds transport gevaarlijke stoffen

12-10-2012 - De Rijksoverheid wil voor de komende 20 tot 30 jaar ruimte vrijhouden voor ondergrondse buisleidingen voor transport van aardgas, olieproducten en chemicaliën.
In het internationale transport van gevaarlijke stoffen neemt Nederland een belangrijke positie in en om deze positie te waarborgen moet er vroegtijdig op marktontwikkelingen worden ingespeeld.  In de Structuurvisie Buisleidingen geeft het kabinet een integrale visie op het  buisleidingentransport van gevaarlijke stoffen voor de komende jaren.
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mee ingestemd om de Structuurvisie Buisleidingen in te dienen bij de Tweede Kamer.
Buisleidingstroken gevaarlijke stoffen
In Nederland ligt al 18.000 km buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. De verwachting is dat in de komende 20 tot 30 jaar extra transportleidingen moeten worden gelegd om in de toekomst de rol van Nederland in het Europese aardgastransport (aardgasrotonde) te kunnen waarborgen en bij te dragen aan een krachtig haven- en chemiecluster in Noordwest-Europa. In de Structuurvisie Buisleidingen zijn leidingstroken aangewezen waar nieuwe buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen over lange afstand kunnen worden gelegd. Deze stroken sluiten – waar mogelijk – aan bij reeds bestaande leidingen. Door buisleidingen te bundelen wordt er efficiënt met ruimte omgesprongen. 
In 7 situaties moet het tracé van de buisleidingenstrook nog nader worden uitgewerkt en vindt nog overleg plaats. Deze tracés zullen in de loop van 2013 worden vastgesteld. Voor alle buisleidingen voor gevaarlijke stoffen geldt dat ze aan de bestaande wettelijke eisen moeten voldoen (Besluit externe veiligheid buisleidingen).
Stroken vrijhouden van bebouwing
Er wordt regelgeving voorbereid om gemeenten te verplichten de buisleidingenstroken vrij te houden van bebouwing. Om rekening te houden met lokale ruimtelijke beperkingen krijgen deze gedurende 5 jaar de mogelijkheid de buisleidingenstroken waar nodig – onder voorwaarden -   enigszins te verschuiven.
Bron: EL&I