Slagvaardiger toezicht NVWA door nieuwe Wet Dieren

28-12-2012 - De nieuwe Wet Dieren heeft invloed op het toezicht dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt bij onder meer houders van dieren, dierenartsen en veetransporteurs.
Bestaande wetten op het gebied van diervoeders, diergeneesmiddelen en dierlijke producten worden nu gebundeld en vallen daarmee onder het bestuursrecht. Hierdoor hebben de inspecteurs meer armslag bij het constateren van een overtreding doordat zij een bestuurlijke maatregel kunnen opleggen. Ook voor de agrarisch ondernemer biedt de nieuwe wet voordelen, omdat het aantal besluiten en regelingen wordt teruggebracht. De Wet dieren gaat in per 1 januari 2013.
De NVWA heeft al meerdere jaren positieve ervaringen met het toepassen van het instrument bestuursrecht bij de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Als bij inspectie blijkt dat een veehouder of transporteur de dieren niet goed behandelt, leidt een bestuurlijke boete in bijna alle gevallen snel tot een verbetering. Dit komt vooral door het lik-op-stuk karakter van bestuursrecht, want de boete ligt veel sneller op de mat dan een proces-verbaal waarbij het Openbaar Ministerie nog moet worden ingeschakeld.
Overtreder betaalt
Door de uitbreiding van het instrument bestuursrecht wordt ook het toezicht op het gebied van diervoeders, geneesmiddelen en dierlijke producten slagvaardiger. Als de NVWA-inspecteurs een overtreding zien, wordt een boeterapport opgemaakt waarna de beschikking binnen enkele weken op de deurmat valt. De overtreder heeft nog de mogelijkheid in beroep te gaan. Is er sprake van herhaling oftewel recidive, dan worden de boetebedragen verhoogd en kan in het uiterste geval worden overgegaan tot bestuursdwang. Hierbij neemt de NVWA zelf de maatregelen om de overtreding ongedaan te maken, op kosten van de overtreder.
Gewijzigde regels
De invoering van de nieuwe wet Dieren betekent ook een lastenverlichting voor agrarische ondernemers, want er vervalt een aantal regelingen, zoals de Regeling vleeskeuring en de Regeling dierlijke bijproducten. Omdat de veranderingen voor sommige sectoren ingrijpend kunnen zijn, doen ondernemers er goed aan na te gaan wat dit voor hen betekent. Op de site van Antwoord van Bedrijven staat hierover meer informatie. Later in 2013 worden nog meer bestaande regelgeving ondergebracht in de Wet Dieren.
Inspecteurs van de NVWA gaan de komende tijd geïnspecteerden extra informeren over de nieuwe wet Dieren, onder andere door het uitdelen van foldermateriaal. Hierin staat wat het voor hen betekent en hoe zij in beroep kunnen gaan tegen een beslissing waarmee ze het niet eens zijn.
Bron: NVWA