Wijzigingen Activiteitbesluit

29-12-2012 - Vanaf 1 januari worden 6 bedrijfstakken (de rubber- en kunststofindustrie, voedingsmiddelenindustrie, een deel grafische industrie, betonindustrie, binnenschietbanen, en bedrijven voor onderhoud, reinigen en repareren van spoorvoertuigen) in het Activiteitenbesluit ondergebracht.
Het gaat om circa 3.280 bedrijven. Met de wijziging wordt de bestaande vergunningplicht per bedrijf vervangen door algemene regels voor de gehele bedrijfstak of door een lichtere vergunning in combinatie met algemene regels. Dit levert een jaarlijkse lastenverlichting van €22,9 miljoen op.
Ook worden door een wijziging van het Activiteitenbesluit agrarische activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat daarbij om de activiteiten die tot nu toe waren geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming. Met de wijziging wordt voor ongeveer 6000 bedrijven de omgevingsvergunningplicht vanwege milieu of de watervergunningplicht opgeheven en wordt voor nog eens ruim 6000 bedrijven de omgevingsvergunning vanwege milieu omgezet naar een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Dit levert het bedrijfsleven een jaarlijkse lastenverlichting op van circa € 43 miljoen per jaar.
Bron: I&M