200 miljoen euro voor natuurgebieden

17-01-2013 - Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt in 2013 200 miljoen euro beschikbaar om de natuur een nieuwe impuls te geven.
Eén van de projecten is de Markerwadden die 15 miljoen euro krijgt. Er komen eilanden in het Markermeer waardoor er extra natuur ontstaat. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijk voor mens en dier waaronder bijvoorbeeld beschermde watervogels. Minister Schultz van Infrastructuur & Milieu stelt ook 15 miljoen euro beschikbaar voor dit project. Dit staat in een brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer is verstuurd.
De Markerwadden is één van de projecten die in aanmerking komt voor het extra natuurgeld dat voor 2013 beschikbaar is. Natuurmonumenten heeft dit project voorgesteld en de provincies Flevoland, Noord-Holland steunen dit. Naast extra natuur voor mens en dier wordt de kwaliteit van het water verbeterd. Het slib dat nu voor troebel water zorgt, gaat gebruikt worden om de eilanden te maken. Daardoor wordt het water weer helder zodat onder andere de vogels het voedsel weer kunnen vinden. De verbetering van de ecologische en recreatieve kwaliteit van het Markermeer-IJmeer is één van de doelstellingen van het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). In RRAAM werken het Rijk, de provincies, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Amsterdam en Almere samen om de drievoudige ambitie op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven.
Voor de ontwikkeling van de robuuste Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2013 is ruim 126 miljoen euro beschikbaar. Met de provincies is afgesproken dat zij met voorstellen komen voor natuurprojecten die bijdragen aan een robuuste EHS. Daarbij moeten deze projecten snel starten en ook snel klaar zijn. Daarnaast wordt 65 miljoen ingezet om de natuurgebieden goed te kunnen beheren. Een voorbeeld is het verminderen van de grote schommelingen van de grondwaterstanden in en rond natuurgebieden. Die schommelingen vormen een knelpunt voor de ontwikkeling van hoogveen. Verhoging en stabilisatie van de grondwaterpeilen leidt tot een verbetering van de vorming van hoogveen. Ook is er afgesproken eenmalig in deze kabinetsperiode 7,5 miljoen euro vrij te maken voor de natuur op Caribisch Nederland.
De provincies zijn verantwoordelijk voor de realisatie en beheer van robuuste natuurgebieden. Over de besteding van de 200 miljoen euro vanaf 2014 wordt nog overleg gevoerd met provincies en natuurorganisatie.
Bron: Rijksoverheid