Weer 24 Natura 2000 gebieden aangewezen

19-07-2013 - Staatssecretaris Dijksma heeft voor 24 Natura 2000-gebieden de aanwijzingsbesluiten ondertekend.
Natura 2000-gebieden zijn unieke natuurgebieden waar planten en dieren extra beschermd worden en de natuurlijke rijkdom wordt versterkt.
Er zijn dit jaar door de staatssecretaris 87 Natura 2000-gebieden formeel aangewezen, in totaal zijn er nu 145 van deze natuurgebieden. In Nederland komen uiteindelijk 160 Natura 2000 gebieden. De besluiten zijn vanaf dit moment al te raadplegen. De officiƫle publicatie in de Staatscourant zal in september plaatsvinden, dan start ook de formele terinzagelegging en de beroepsprocedure.
24 Natura 2000-gebieden
De 24 Natura 2000-gebieden liggen verspreid over het land. Het gaat om een grote verscheidenheid aan natuurgebieden, waaronder:
Drentsche Aa-gebied, een uitgestrekt bekenlandschap met heidevelden, moerassen en bossen;
Dwingelderveld, het meest uitgestrekte heidegebied van Drenthe bestaande uit droge en natte heide, heidevennen, jeneverbesstruwelen en bossen;
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, met de belangrijkste kievitsbloemhooilanden van het land;
Uiterwaarden Lek, met belangwekkende bloemrijke stroomdalgraslanden;
Zouweboezem bij Ameide (ZH), moerasgebied met de grootste broedkolonie purperreigers van het land (en van NW-Europa);
Biesbosch, met uitgestrekte rivierbegeleidende wilgenbossen (ooibossen) die het leefgebied vormen van onze grootste populatie bevers;
Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren, de grootste duingebieden van Zeeland;
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, een uitgestrekt door beken doorsneden bos- en heidegebied ten zuiden van Eindhoven;
Bemelerberg & Schiepersberg en Sint Pietersberg & Jekerdal, twee gebieden in het Zuidlimburgse heuvelland met kalkgraslanden, haagbeukenbossen en in de ondergrondse groeven belangrijke overwinteringsplaatsen van vleermuizen.
Bron: Rijksoverheid