Aankondiging onderzoek naar de gegevensverwerking van de AIVD en de MIVD

06-08-2013 — Op 5 augustus 2013 heeft de  Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd een onderzoek te zullen verrichten naar bepaalde aspecten van gegevensverwerking door de AIVD en de MIVD.
In het onderzoek zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:
1. De reikwijdte van de algemene en bijzondere bevoegdheden tot gegevensverwerking van de diensten op het gebied van telecommunicatie, mede in relatie tot de Grondwet en het EVRM.
2. De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten gegevensbestanden door de diensten en de regels die gelden voor dat gebruik.
3. De mogelijkheden en beperkingen van de uitwisseling van gegevens met buitenlandse inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten.
4. De wijze waarop de door het EVRM gestelde toetsingsnormen – noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit – een rol spelen bij de gegevensverwerking door de diensten, in het bijzonder bij de gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten.
De Commissie geeft hiermee gehoor aan een verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek te verrichten naar dataverzameling door de AIVD en de MIVD.
Bron: Rijksoverheid