Schultz en Mansveld: juist nu blijven investeren in bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland

17-09-2013 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt in 2014 10,3 miljard euro uit voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland met een sterk concurrerende internationale positie. Meer dan ooit betekent dat scherpe keuzes en slimme oplossingen.
Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld investeren volgend jaar 2,8 miljard euro in wegen, 2,4 miljard euro in het spoor en 0,9 miljard euro in vaarwegen. Vanuit het Deltafonds wordt ruim 1,2 miljard euro besteed aan de bescherming van ons land tegen hoogwater en voor voldoende zoetwater.
“Mijn ambitie is met dezelfde middelen méér te doen. We hebben goede vakmensen, we zijn sterk in innovatie en komen met creatieve oplossingen. Juist in deze economische tijden moeten we fors blijven investeren in spoor, wegen en water, omdat goede infrastructuur economische ontwikkeling ondersteunt. Daarbij halen we alles uit de kast om onze wegen, spoorlijnen, vaarverbindingen en zee- en luchthavens beter te benutten. We willen Nederland met een goede infrastructuur in beweging houden”, stelt minister Schultz van Haegen.
Staatssecretaris Mansveld: “In 2014 investeren we in infrastructuur én zetten we in op Groene Groei voor een schoon, duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Nederland moet bijvoorbeeld kampioen afvalrecycling worden. Een concurrerende en groene economie gaan hand in hand. Dat geldt ook voor duurzame mobiliteit en transport. De trein moet aantrekkelijker worden voor zowel personen- en goederenvervoer. Daarom investeren we ook in 2014 in spoor en wordt op de realisatieprojecten en beheer en onderhoud niet bezuinigd.”
Prioriteiten
De zeven prioriteiten van het ministerie voor 2014 zijn de Deltabeslissingen*, de Roadmap Klimaat, Van Afval naar Grondstof, grote wegprojecten in economische belangrijke gebieden, de Lange Termijn Spooragenda, de Omgevingswet en selectieve groei van Schiphol. Naast investeringen in nieuwe infrastructuur trekt minister Schultz vanaf 2015 300 miljoen euro extra uit voor een betere benutting van de bestaande wegen,  het spoor en de vaarwegen. Met bijvoorbeeld een betere spreiding van het verkeer overdag  en meer containervervoer over water vermindert de filedruk op de weg. Het gaat om alternatieve vormen van vervoer, spitsmijdprojecten en inzet van nieuwe technologie voor vervoer- en verkeersinformatie. Daar komt nu een extra programma bovenop. Voor beheer en onderhoud  wordt bovenop de 34 miljard euro die tot en met 2028 al  in het Infrastructuurfonds is gereserveerd,  400 miljoen euro  apart gezet.
Het ministerie investeert ruim 34 miljoen euro in luchtvaart. Ten behoeve van het klimaat wordt ruim 59 miljoen euro uitgetrokken. In deze begroting wordt 100 miljoen euro vrij gemaakt om te voldoen aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Ook wordt ruim 70 miljoen euro gevonden voor de realisatie van het Kierbesluit. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een eerste 25 miljoen euro opzij gezet.
Het ministerie van IenM heeft reeds in de Voorjaarsnota de bezuiniging van 6,4 miljard euro (2014-2028) op het  Infrastructuurfonds verwerkt die voortvloeide uit  het Lenteakkoord en het Aanvullend Regeerakkoord. Een aantal projecten is geschrapt en een aantal kent langere doorlooptijden. Daarnaast vloeit uit het ‘pakket van 6 miljard’ uit augustus voor IenM een jaarlijkse structurele bezuiniging van ruim 18 miljoen euro. Ook wordt de prijsindexatie 2013 niet uitgekeerd, wat wordt gedekt uit de resterende investeringsruimte.
Belangrijke punten uit de begroting van 2014:
Openbaar vervoer en spoor
In 2014 wordt gestart met het ontwarren van de spaghetti aan sporen bij Utrecht Centraal. Door een betere doorstroming bij Utrecht kunnen reizigers tussen Amsterdam en Eindhoven en tussen Schiphol  en Nijmegen straks vaker een trein pakken. Ook worden diverse stations opgeknapt, er komen meer fietsenstallingen en de toegankelijkheid van stations wordt verbeterd. Op basis van de Lange Termijn Spooragenda wil staatssecretaris Mansveld het spoor aantrekkelijker maken voor personen- en goederenvervoer. De plannen worden in 2014 in de nieuwe vervoer- en beheerconcessie voor NS en Prorail verwerkt.
Ook neemt het kabinet in 2014 een Voorkeursbeslissing over de invoering van het Europese treinbeveiligings- en besturingssysteem ERTMS. Met het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen zet het ministerie in op verbetering van de veilige doorstroming van trein- en wegverkeer op overwegen. Ook in 2014 zetten overheden en vervoerders samen stappen om de OV-chipkaart gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt het eenvoudiger om over te stappen tussen spoorvervoerders, ook wordt de vindbaarheid en zichtbaarheid van de chipkaartpaaltjes verbeterd.
Wegen
Het ministerie zet vaart achter belangrijke wegprojecten als de Blankenburgtunnel, Ring Utrecht (A27), A13/A16 en de verlengde A15. In de kabinetsperiode Rutte II komt er in totaal ruim 760 kilometer asfalt bij, in 2014 wordt daarvan 149 kilometer asfalt gerealiseerd. In haar innovatieprogramma zet Rijkswaterstaat in op duurzame en efficiënte maatregelen, zoals duurzamer asfalt en energiezuinige verlichting. Ook kiest het ministerie voor duurzame mobiliteit: naast het nastreven van steeds scherpere CO₂-emissienormen voor auto’s en vrachtwagens  in Europees verband ondersteunt het  kabinet nationaal de toepassing van alternatieve energiebronnen (zoals elektrisch, waterstof en duurzame biobrandstoffen) voor mobiliteit en transport.
Om het doel van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 te realiseren geeft het kabinet de komende jaren bijzondere aandacht aan fietsers en ouderen.
Roadmap Klimaat
Uitgangspunt van het kabinet is dat de risico’s van gevaarlijke klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen tot een acceptabel niveau moeten worden beperkt. Mondiaal, in de EU en nationaal worden afspraken voorbereid voor een effectief klimaatbeleid na 2020. Dit ambitieuze klimaatbeleid, zowel voor het verminderen van broeikasgassen als om ons aan te passen aan de klimaatverandering,  wordt uitgewerkt in de Roadmap Klimaat. Hierbij is ook het SER Energieakkoord voor Duurzame Groei, waarin stappen worden gezet naar een volledig klimaatneutrale energievoorziening in 2050, van groot belang.
Van Afval naar Grondstof
De groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart leiden tot een toename van het materiaalgebruik. De uitdaging is te groeien door te vergroenen. Hiervoor is een transitie naar een circulaire economie nodig, waarin het ontstaan van afval en emissies wordt voorkomen. Met het programma Van Afval naar Grondstof werkt IenM in 2014 aan versnelling van deze transitie. Daarnaast presenteert staatssecretaris Mansveld volgend jaar de Ketenaanpak Kunststof waarmee de waarde van gerecycled kunststof wordt verhoogd en de bijdrage van kunststofafval aan de plastic soep in de wereldzeeën wordt verminderd. Samen met gemeenten wordt gewerkt aan een toename van de recycling van huishoudelijk afval.
Selectieve groei Schiphol
Schiphol moet binnen bepaalde grenzen kunnen groeien en de tarieven van de luchthaven moeten concurrerend kunnen zijn. De netwerkfunctie van Schiphol is immers belangrijk voor Nederland. Door het uitgebreide netwerk van verbindingen met andere economische centra in de wereld is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Bovendien zorgt de luchthaven voor belangrijke werkgelegenheid. Vliegverkeer dat niet gebonden is aan de mainport Schiphol wordt opgevangen op regionale luchthavens. Bijvoorbeeld op de nog te ontwikkelen luchthaven Lelystad. Omwonenden worden beschermd tegen geluidsoverlast en het risico op vogelaanvaringen wordt verder beperkt.
Waterbeleid
Op de korte en langere termijn zijn omvangrijke investeringen nodig om Nederland te beschermen tegen overstromingen, te zorgen voor een goede zoetwatervoorziening en de waterkwaliteit te verbeteren. Met het programma Ruimte voor de Rivier wordt het veiligheidsniveau langs de rivieren op peil gebracht en een omgeving gecreëerd met kansen voor natuur, recreatie en bedrijfsleven. In 2014 worden de laatste aanbestedingen afgerond. De Topsector Water werkt aan een verdubbeling van de toegevoegde waarde in 2020. Minister Schultz zal zich om die reden in 2014 wederom inzetten om de Nederlandse waterkennis en -kunde wereldwijd onder de aandacht te brengen. Daarmee draagt de watersector niet alleen bij aan de concurrentiekracht van Nederland, het ministerie zoekt ook oplossingen voor de wereldproblematiek op het gebied van water.
Omgevingswet
Minder regels, grotere keuzevrijheid voor burgers en ondernemers, één loket voor omgevingsvergunningen, kortere procedures en een besparing van honderden miljoenen euro’s. Dat zijn de opbrengsten van de Omgevingswet die minister Schultz in 2014 zal aanbieden aan de Tweede Kamer. Het omgevingsrecht, nu verspreid over 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen, wordt gebundeld in één nieuwe Omgevingswet en 4 AMvB’s. Het is een megaoperatie waarvan vrijwel iedereen profijt zal hebben: overheid, bedrijfsleven en burgers.
Administratieve lasten
IenM werkt actief mee aan het kabinetsbeleid om de regeldruk te verminderen. De leeftijd voor de verplichte seniorenkeuring voor motor en auto wordt verhoogd van 70 naar 75 jaar. Dat scheelt burgers jaarlijks 15,7 miljoen euro. Ook wordt de afgifte van kentekenbewijzen gemoderniseerd en vervalt de toonplicht.
Bron: Rijksoverheid