Zuiveringsprestaties waterschappen van hoge kwaliteit

11-12-2013 - Vandaag heeft Hennie Roorda, lid dagelijks bestuur Unie van Waterschappen, de landelijke Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 gepresenteerd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Karla Peijs voorzitter visitatiecommissie waterketen.
Hiermee geven de waterschappen inzicht in de resultaten van het zuiveringsbeheer in Nederland.
Uit de bedrijfsvergelijking blijkt dat de zuiveringsprestaties van de waterschappen de afgelopen jaren verder zijn verbeterd, terwijl de kosten voor het zuiveringsbeheer licht zijn gedaald. Ook de prestaties op het gebied van duurzaamheid en dienstverlening zijn verbeterd. De waterschappen voldoen hiermee aan de wettelijke eisen voor het zuiveringsbeheer en zijn op weg om de doelen uit het Bestuursakkoord Water te realiseren.
"De bedrijfsvergelijking is een prikkel voor de waterschappen om hun prestaties te verbeteren en om van elkaar te leren. Dat geldt niet alleen voor de zuiveringsprestaties en kosten voor het zuiveringsbeheer, maar ook voor de resultaten op het gebied van het milieu, innovatie, arbeidsomstandigheden en dienstverlening", aldus Hennie Roorda.
Minister Schultz vindt de Bedrijfsvergelijking een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de prestaties van de waterschappen. "De waterschappen laten hiermee zien dat zij op het gebied van zuiveringsbeheer, duurzaamheid en innovatie vernieuwend bezig zijn. De samenwerking werpt zijn vruchten af. De Bedrijfsvergelijking markeert een startpunt: waterschappen en gemeenten kunnen van elkaar leren en het proces verbeteren."
Zuiveringsbeheer steeds duurzamer
De 24 waterschappen beheren in totaal 348 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2.200 rioolgemalen en ruim 7.750 km transportleiding. Op jaarbasis wordt er in totaal ruim 2 miljard m3 afvalwater gezuiverd.
Energiebesparing en efficiency zijn belangrijke speerpunten in het zuiveringsbeheer. Sinds 2008 is in totaal ruim 13% aan energie-efficiency gerealiseerd. Het aandeel duurzame energie dat de waterschappen zelf produceren bedraagt inmiddels ruim 28% van het totale verbruik. Ook innovaties krijgen steeds meer aandacht in het zuiveringsbeheer. De innovaties richten zich veelal op het besparen en terugwinnen van energie en grondstoffen, denk aan de Energiefabriek en Grondstoffenfabriek, maar ook op (her)gebruik van schoon afvalwater. Daarnaast zijn sociale innovaties van groot belang. Dan gaat het om innovaties in de organisatie en aansturing van het zuiveringsbeheer, die leiden tot meer inzicht in de samenhang tussen de geleverde inspanningen en de bereikte resultaten.
Samenwerking Loont
Hennie Roorda: "Uit de bedrijfsvergelijking  blijkt dat samenwerking in de afvalwaterketen loont. Waterschappen en gemeenten maken steeds vaker afspraken over riolering, zuivering en toezicht op indirecte lozingen. Dat leidt tot verbetering van de waterkwaliteit, maatschappelijke besparingen en minder kwetsbare organisaties." Met de intensievere samenwerking in de afvalwaterketen zoals die de afgelopen jaren in gang is gezet, beogen waterschappen en gemeenten besparingen te realiseren die oplopen tot 380 miljoen euro per jaar in 2020.
Bron: Unie van Waterschappen