Intensieve handhaving werkt bij dierverwaarlozing

11-03-2014 - Intensieve handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft er toe geleid dat het dierenwelzijn op 50 veeteeltbedrijven het afgelopen jaar sterk verbeterd is. Daardoor is verscherpt toezicht op deze bedrijven niet langer nodig.
Tegelijkertijd komen er jaarlijks nieuwe bedrijven bij waar de NVWA het toezicht moet verscherpen. Dit wordt mede veroorzaakt door de economische situatie in de agrarische sector, aldus de NVWA in de jaarrapportage ‘Aanpak dierverwaarlozing’.
De NVWA houdt extra toezicht op 325 bedrijven waar een serieus risico op dierverwaarlozing bestaat. Inspecteurs en dierenartsen van de NVWA beoordelen of de verzorging van de dieren goed is en of er aan de opgelegde maatregelen is voldaan. Pas als het bedrijf heeft laten zien dat de leefomstandigheden van de dieren structureel op orde zijn, wordt de frequentie van inspecties afgebouwd.
Meldingen en inspecties
Tijdens haar reguliere inspecties, maar ook naar aanleiding van meldingen, treft de NVWA gevallen van dierverwaarlozing aan. In 2013 ontving de NVWA ruim 2200 meldingen op het gebied van dierenwelzijn. In 2012 waren dat er 1700. Het gaat daarbij vaak om runderen of schapen, maar ook om andere diersoorten zoals varkens.  De meldingen zijn verschillend van aard: licht qua betekenis, maar in een aantal gevallen kan het ook direct duiden op dierverwaarlozing.
De NVWA kiest in veel gevallen voor een inspectie van het bedrijf om elk risico uit te sluiten. In 2013 zijn er 1661 landbouwbedrijven geïnspecteerd.  Daarnaast ontvangt de NVWA ook signalen uit de samenleving over mogelijke gevallen van dierverwaarlozing. De meeste signalen gaan over onvoldoende verzorging: gebrekkige huisvesting, geen schone en droge ligplaats of onvoldoende voeding.
Resultaten
In 2013 zijn er ruim 2300 welzijnsinspecties uitgevoerd. Dat zijn er bijna 700 meer dan in2012. Intotaal is er 87 keer proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Ook zijn er 172 schriftelijke waarschuwingen gegeven en is er 211 keer een toezichtsrapport opgemaakt. In 2013 zijn in het kader van bestuursrecht 410 lasten opgelegd, waarvan het merendeel een Last Onder Bestuursdwang. Dat betekent dat de veehouder maatregelen moet treffen of laten treffen. Doet hij dat niet, dan neemt de NVWA de verzorging van de dieren over.
Aanpak NVWA
Inspecteurs van de NVWA kunnen bij overtredingen bestuursrecht en strafrecht toepassen. Bij bestuursrecht ligt de nadruk op herstel van de overtreding. Naast het bestuursrechtelijke traject, kan er ook strafrechtelijk gehandhaafd worden. Dan krijgt de overtreder direct een proces-verbaal en kan het Openbaar Ministerie besluiten de overtreder strafrechtelijk te vervolgen.
De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven. Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum van de NVWA.
Bron: Rijksoverheid