NVWA: afname overtredingen resten gewasbeschermingsmiddelen groente en fruit

10-05-2014 - Bij de ruim 8000 monsters die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tussen januari 2012 en december 2013 nam op de aanwezigheid van resten gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit, werd in 42 gevallen een gezondheidsnorm (gerelateerd aan de acute referentiedosis, ARfD) overschreden.
Tussen juli 2011 en juni 2013 waren dit er nog 62. Dit laat zien dat het strenge EU-beleid haar vruchten afwerpt, constateert de NVWA naar aanleiding van haar meerjarenrapportage ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit’ 2012- 2013. De gezondheidsnorm zal bij de gemeten waarden alleen bij het eten van een grote portie groente of fruit overschreden worden. Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld. De zogenaamde Maximale Residu Limiet (MRL). Deze MRLs worden bepaald door de EU, die daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht neemt.
Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 99% van het fruit en groente in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen. In die gevallen waarbij resten van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen, is de hoeveelheid zo laag dat de effecten op de gezondheid bijna altijd verwaarloosbaar zijn. Deze resultaten komen overeen met voorgaande jaren, aldus de NVWA. De meeste overschrijdingen komen van buiten de Europese Unie, zoals Zuidoost-Azië, China, Kenia, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Dankzij strengere controles gaan ook deze landen steeds meer aan de strenge EU-eisen voldoen. Waar de EU onvoldoende verbetering constateert, worden strengere eisen gesteld aan de import, zoals het eisen van certificaten. Dit geldt bijvoorbeeld voor okra en kerrieblad uit India.
Controle door NVWA
De NVWA controleert steekproefsgewijs of voldaan wordt aan de MRL’s. Hiervoor analyseert de NVWA jaarlijks ongeveer 4500 monsters groente en fruit, afkomstig uit de hele wereld. Een deel van de steekproef vertegenwoordigt een product of productgroep en een deel wordt risicogestuurd bemonsterd. Wanneer de gezondheidsnorm niet wordt overschreden, maar de MRL wel, dan leidt dit meestal tot een boete of een waarschuwing. Bij overschrijding van de gezondheidsnorm, wordt de partij uit de handel gehaald en vernietigd of, wanneer een partij wordt vastgehouden aan de buitengrens, vernietigd. Te hoge residugehaltes in zo’n partij groenten of fruit worden via het Europese ‘rapid alert’-systeem gemeld aan de controlerende instanties van de Europese Lidstaten. De NVWA gaat verder met het reeds ingezette beleid: minder controle op producten uit Nederland en de EU-lidstaten en meer controle op groente en fruit van buiten de EU, met extra aandacht voor bepaalde landen en producten. Door meer aan de buitengrens van de EU te controleren, wordt voorkomen dat producten die niet aan de voedselveiligheidseisen voldoen Europa binnenkomen.
Bron: NVWA