Herpositionering Politieacademie

De Politieacademie wordt dichter op de nationale politie georganiseerd. Dit leidt tot een betere afstemming van het onderwijsaanbod van de Politieacademie op de wensen van de beroepspraktijk.

Hiermee kan de academie zich primair richten op de wensen en behoeften  van de nationale politie. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
 
Het wetsvoorstel heeft tot doel de kwaliteit van het politieonderwijs te borgen met behoud van de onafhankelijke positie van de Politieacademie. De civiele diploma-erkenning en aansluiting bij het reguliere onderwijs van het politieonderwijs blijven gewaarborgd.
 
In het wetsvoorstel wordt het college van bestuur van de Politieacademie vervangen door een directeur, bijgestaan door een plaatsvervanger. Ook de raad van toezicht komt te vervallen. De sterkte en middelen van de Politieacademie worden ondergebracht bij de nationale politie. Dat zorgt voor een besparing op het gebied van inkoop, management en huisvesting.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid