Politie ontwikkelt zich verder

De nationale politie krijgt steeds meer gestalte. De politie werkt meer en meer vanuit een versterkte lokale inbedding. En dat is te merken. De professionaliteit stijgt en de bureaucratie neemt af. Het is nu tijd om volgens plan verdere stappen te zetten.
 
Op 1 januari 2015 zullen de basisteams en de districtsrecherches van start gaan. De robuuste basisteams voeren de kerntaken van de politie uit, de zogenaamde basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.
 
Onder gezag van de burgemeester en de officier van justitie werken basisteams binnen de regionale eenheden samen met andere teams. Daarnaast trekken zij op met externe partners op lokaal niveau, zoals gemeentes, reclassering en jeugdzorg. Eind 2015 moet de hele  organisatie zijn ingericht volgens het Inrichtingsplan Nationale Politie. Het politiedienstencentrum (PDC) krijgt  in het volgend jaar gestalte. Wanneer het PDC  volop draait,  vindt vanaf dat moment de bedrijfsvoering niet meer verspreid plaats over het land, maar daadwerkelijk onder centrale aansturing in een PDC.
 
In 2015 wordt ook verder gewerkt aan een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van de politie: de ICT. Het toekomstbestendig maken van de ICT gaat volgens  het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017. Het programma draagt bij aan meer gebruiksgemak voor de agent en minder uitval en verlies van gegevens. Het moet er ook toe leiden dat er meer en betere informatie-uitwisseling plaatsvindt binnen de politie en de communicatie  met de ketenpartnersverbetert. En dat alles tegen lagere kosten.
 
De uitvoering van het actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ vergroot het presterend vermogen van de politie. Dat kan worden bereikt door de administratieve lasten te verminderen, slimmer politiewerk te leveren en de (strafrecht)keten te versnellen. In het Voortgangsbericht Nationale Politie, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat dit proces eind 2015 een personele ‘winst’ moet opleveren van 5.000 fte.
 
In 2014 is gestart met de vorming van een landelijke meldkamerorganisatie, verspreidt over tien locaties. Hiervoor is een aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het voorjaar van 2015 bij de Tweede Kamer worden ingediend. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is op 1 januari 2016.
Bron: Rijksoverheid