Terugbrengen van getij herstelt waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Op de Grevelingen komt er weer eb en vloed. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook weer eb en vloed. Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren.
De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De verbeterde waterkwaliteit is goed voor de natuur, recreatie en toerisme, landbouw, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving. Voorafgaand aan het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, worden maatregelen getroffen om de zoetwatervoorziening van gebieden rondom het meer veilig te stellen.
 

 
In de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer kiest het kabinet voor een bijzondere manier van bekostiging van de maatregelen. Rijk en regio nodigen marktpartijen en gebruikers van het gebied uit om samen met hen de kosten te dekken voor het gebied. Terugbrengen van zout en getij is een duurzame oplossing, met positieve effecten voor waterkwaliteit en natuur. Ook ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor schelpdierteelt, recreatie, landbouw en de stedelijke ontwikkeling van Bergen op Zoom. De regio wil dan ook een actieve rol spelen in de bekostiging en uitvoering van de plannen van het kabinet. De totale kosten van die uitvoering worden geraamd op ongeveer 350 miljoen euro, te financieren door Rijk, regio, marktpartijen en gebruikers. Voor ongeveer 100 miljoen euro zijn al afspraken gemaakt of in voorbereiding.
 

 
Sinds de afsluiting van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer, is de waterkwaliteit in beide watergebieden achteruit gegaan. Het zoute water van de Grevelingen is in de diepere delen inmiddels regelmatig vrijwel zuurstofloos, met als gevolg schade aan bodemleven, kreeften en vissen en verlies van aantrekkingskracht voor duikers. Het zoete Volkerak-Zoommeer kampt met vertroebeling, te hoge concentraties voedingsstoffen en regelmatig terugkerende overlast van blauwalgen. Die overlast is de laatste jaren afgenomen met de komst van een exotische mosselsoort (quaggamossel), alleen is dit waarschijnlijk niet een blijvende en betrouwbare oplossing voor de slechte waterkwaliteit.

 

De ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zijn van 21 oktober tot en met 1 december 2014 te raadplegen bij overheden in de regio en via www.zwdelta.nl/rgv en www.platformparticipatie.nl.  Tot en met 1 december 2014 is er gelegenheid een zienswijze in te dienen. Het kabinet betrekt deze zienswijzen bij het definitief vaststellen van de rijksstructuurvisie.