Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op 2 december 2014 in een brief aan de Tweede Kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00 uur in.
 
Maatwerk
Dijksma: “We doen alles wat mogelijk is om de verspreiding van de vogelgriep in Nederland te bestrijden. Daarbij baseer ik me steeds op de laatst bekende gegevens en op adviezen van deskundigen. Voor de sector betekent dit dat een aantal ingrijpende maatregelen van kracht blijft. Maar waar mogelijk passen we maatwerk toe.”
Onderzoek introductie vogelgriep
De recente vondst van het hoog-pathogene vogelgriepvirus bij twee smienten is een aanwijzing dat de vogelgriep via deze wilde eenden in Nederland terecht is gekomen. Verder concluderen deskundigen dat er in alle regio’s sprake is van losse besmettingen met het virus.
Maatregelen
De maatregelen in de tien kilometer zones rond de besmette bedrijven blijven van kracht. Ook in het westen van Nederland (regio A), waar de meeste besmettingen zijn gevonden, blijven alle beperkende maatregelen, zoals een totaal vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel gelden. Ook het jachtverbod wordt in stand gehouden.
Nadruk op hygiëne
Voor de overige regio’s wordt herbevolking van de stallen mogelijk en het jachtverbod opgeheven. Wel blijven het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee en ander gevogelte van kracht, evenals de bezoekersregeling. Transportwagens mogen ook de komende tijd in het hele land maximaal 1 pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, is het treffen van vergaande hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk. Om dit te bevorderen, worden met de sector nadere afspraken over te treffen hygiënemaatregelen gemaakt.
Bedrijven Zoeterwoude
Bij de bedrijven in de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude is geen vogelgriepvirus aangetroffen.