PV vergoeding afgeschaft

 
Ondanks de lobby van de VNG voor behoud van de pv-vergoeding (proces verbaal) blijft de minster bij zijn besluit: de vergoedingsregeling stopt per 1 januari 2015.
De regeling zorgt ervoor dat wanneer buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) van gemeenten handhavend optreden, een (niet kostendekkende) vergoeding vanuit het Rijk richting gemeente gaat. De boeteopbrengsten gaan naar het Rijk.
 
Er is geprobeerd samen met het ministerie naar een oplossing te zoeken, dat is helaas niet gelukt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Veiligheid en Justitie hebben veel partijen de problematiek aangekaart.
Helaas kon geen van de partijen dekking vinden om de bezuinigingsmaatregel terug te draaien. Dat betekent dat het besluit van de minister gehandhaafd blijft en er per 1 januari 2015 geen sprake meer is van een vergoedingsregeling.
 
Motie VVD en ChristenUnie
 Uiteindelijk is wel een motie van de VVD en de ChristenUnie aangenomen. De motie roept op tot het doen van een onderzoek naar de effecten voor gemeenten van dit besluit, zonder opschortende werking. Dit onderzoek moet halverwege 2015 aan de Kamer worden gestuurd.
 
Alternatieven
De VNG gaat zelf begin 2015 een onderzoek starten om te bezien welke alternatieven er zijn die recht doen aan een meer evenwichtig beeld van baten en lasten voor gemeenten.
Bron: VNG