€ 28.800, - boete voor bedrijf vanwege onjuist asbest verwijderen

De Inspectie SZW heeft aan een bedrijf uit Lobith een boete opgelegd van € 28.800,- voor het ongecertificeerd en op onjuiste wijze verwijderen van asbestkozijnen uit een schoolgebouw in Arnhem. 
 
Een oud schoolgebouw in Arnhem wordt gerenoveerd en een bedrijf vervangt de oude kozijnen voor nieuwe aluminium kozijnen. Bij een controle zien de inspecteurs dat een groot deel van de kozijnen is verwijderd. In het verleden is bij dit soort kozijnen veelvuldig asbesthoudend materiaal, zoals vochtwerende spouwstroken, toegepast. In de nog aanwezige oude kozijnen zien de inspecteurs dit asbestverdachte materiaal nog zitten. Het bedrijf geeft aan dat zij de werkzaamheden zelf heeft verricht en vele meters spouwstroken in de kleedkamer van de gymzaal apart hebben gelegd. 
 
De werkzaamheden worden door de Inspectie SZW stilgelegd. Uit een alsnog gemaakt inventarisatierapport blijkt dat er inderdaad sprake is van asbesthoudend materiaal. Ook is in de kleedkamer sprake van een asbestbesmetting die moet worden opgeruimd. Een asbestsaneringsbedrijf wordt door de opdrachtgever ingeschakeld om het asbest op een juiste wijze te verwijderen. De renovatie kan daarna doorgaan.  
 
Uit nader onderzoek van de Inspectie blijkt dat het bedrijf tijdens de werkzaamheden wel degelijk vermoedens had dat het sprake was van asbestverdacht materiaal. Desondanks zijn de werkzaamheden gewoon doorgegaan. Tevens bleek dat de school al eerder (in mei 2014) een asbestinventarisatie had laten uitvoeren waarbij géén asbesthoudend materiaal was aangetroffen. Bij deze inventarisatie was echter slechts zeer summier gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van asbesthoudende kit en/of stopverf. Ook was alleen de buitenkant van de sportzaal geïnventariseerd. De aan de orde zijnde renovatiewerkzaamheden vonden zowel binnen als buiten de sportzaal plaats. 
 
Het bedrijf krijgt een boete van € 28.800,- vanwege allerhande overtredingen van de arbowet- en regelgeving. 
Het bedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.
 
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. 
 
Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl). 
Bron: Rijksoverheid