ILT en NVWA controleren op antifoulings

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de komende maanden controles uit bij fabrikanten, importeurs en distributeurs (inclusief detailhandel) die antifouling - aangroeiwerende verfsystemen voor schepen – aanbieden en verkopen.
Gebruik van niet toegelaten antifouling en verkeerd gebruik van antifouling kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Antifouling voor professioneel gebruik is niet geschikt voor de consument.
 
Scheepseigenaren gebruiken antifouling om aangroei door (micro-)organismen te voorkomen en het scheelt in het brandstofgebruik. De ILT controleert of de antifouling die op de markt wordt aangeboden, is toegelaten door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Daarnaast bekijkt de ILT of de distributeurs en importeurs de antifouling op de juiste wijze op de markt brengen en of ze voldoen aan de verplichte informatie op de etiketten. Inspecties van de NVWA zijn met name gericht of het verkoopverbod van professionele middelen aan particulieren wordt nageleefd. Een controle op de administratieve verplichtingen is ook onderdeel van de inspecties. 
 
Overtredingen
De ILT of NVWA kunnen bij het vaststellen van overtredingen van de Biocidenverordening optreden via een waarschuwing, een dwangsom of een bestuurlijke boete. De hoogte van een boete bijvoorbeeld varieert van € 500,- tot € 3.000,-, afhankelijk van de feiten en omstandigheden.
 
Antifouling
Bij deze verven wordt onderscheid gemaakt voor gebruik in zout en zoet water en professioneel en niet-professioneel gebruik. Antifouling voor professioneel gebruik is niet geschikt voor de consument.
 
De meeste producten zijn toegelaten voor schepen die beroepsmatig worden gebruikt en in zout water varen. Bij deze producten is het uitgangspunt dat de schepen veel in bedrijf zijn en niet stilliggen in zoet water zoals bij watersport en pleziervaart vaak het geval is. Onjuist gebruik van antifouling kan dan meer lokale milieubelasting opleveren. Dit komt door het uitlogen van de werkzame stoffen, zoals koper. Daarnaast zijn, ter voorkoming van gezondheidsschade, persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het aanbrengen van producten voor professioneel gebruik.
 
Op de site van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) kan opgezocht worden of een middel is toegelaten of dat de toelating inmiddels weer is vervallen of ingetrokken. In november 2014 zijn de toelatingen van een aantal antifouling vervallen, die sindsdien niet meer mogen worden verkocht en gebruikt.
 
Overige watergerelateerde biociden
De ILT gaat dit jaar ook controles uitvoeren op overige watergerelateerde biociden en werkt momenteel aan een verdere invulling daarvan. 
Bron: Rijksoverheid