Het bestuur

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het Algemeen Bestuur van de vereniging roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, zo vaak zij dit wenselijk acht doch minimaal een keer per jaar.
Het Algemeen Bestuur van de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming wordt door de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd en bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste dertien meerderjarige leden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

 

Lieke Sievers,   DB - voorzitter

Roel Ridders ,   DB - secretaris en ledenadministratie

Roel Klooster,   DB - penningmeester

Koos Kasemir,   DB - lid

Vera Aberson,   AB - lid 

Koos Ursem      AB - lid

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. de vereniging. 

De leden van het Algemeen Bestuur worden voor een periode van 3 jaar, door de Algemene Ledenvergadering benoemd.