Geschiedenis en ambitie

De oorsprong van de vereniging is te dateren in 1918.
In dat jaar, maakte tijdens de justitiedebatten in de Tweede Kamer het geachte lid T. van Rappard opmerkingen over het onvoldoende optreden tegen dierenmishandeling.
De heer J.J.A de Koning – inderdaad ook de grondlegger van ‘Stapel en de Koning’, commissaris van politie te Hilversum, vond hierin aanleiding om in het door hem geredigeerde Algemeen Nederlands Politieweekblad een aantal vervolgartikelen op te nemen, waarin het belang van dierenbescherming naar voren werd gebracht.
In 1919 leidde dat tot de oprichting van de Bond van Politieambtenaren in Nederland tot Bescherming van dieren. De eerste organisatie op dit gebied ter wereld.

De eigenlijke oprichtingsvergadering was op 12 juli 1919 in Utrecht, in Hotel l’Europe. De heren De Koning en Van Rappard waren er bij.
De eerste vergadering was op 1 november 1919, ook te Utrecht. In restaurant ‘De liggende os’.
Bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de vereniging werd een boek uitgegeven over het verleden van de vereniging, geredigeerd door Jan L. Bos.

Intussen is de vereniging meer dan 90 jaar oud. Maar ook nu is er nog steeds een taak voor de vereniging.

  • De doelstelling van de vereniging is nog steeds onverkort actueel;
  • De sterker wordende rol van de Europese Unie leidt er toe dat de beïnvloeding van wetgeving met als doel ‘goed te handhaven’ op termijn meer in Brussel zal moeten plaats vinden dan in Den Haag.
  • Handhaving buiten Nederland moet een interessegebied van de vereniging zijn. Harmonisatie in wetgeving en handhaving daarvan en informatie daarover in heel Europa beschikbaar stellen aan handhavers is zeker nastrevenswaardig.
  • Wet- en regelgeving, hoe zorgvuldig opgesteld ook, zijn vanuit het perspectief van handhaving nogal eens voor verbetering vatbaar. Daar moet PDM invloed op uit blijven oefenen.
  • Over het ‘hoe’ van handhaving in de praktijk is er voor PDM een rol bij kennisoverdracht en voorlichting.

In de beleidscyclus voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie ziet PDM de volgende rollen:
Beleidsvoorbereiding -Bijdragen aan heldere conceptwetgeving die ook te handhaven is.
Beleidsvaststelling - geen rol, is voor de politiek verantwoordelijken.
Beleidsuitvoering - een aanvullende rol voor PDM. Prioritering en planning is voor de betreffende dienst. Over ‘Hoe uit te voeren kan PDM suggesties aanreiken.
Beleidsevaluatie - Met het oog op aanpassing van regelgeving is hier een rol voor PDM.

Natuurlijk is PDM nooit eerst verantwoordelijke.
PDM draagt nooit zorg voor.
PDM kan wel bijdragen aan.
Door informatie verstrekking, meedenken, voorlichting geven, ondersteunen, stimuleren. Door katalysator te zijn in processen. Makelaar in ideeën.
Natuurlijk is daartoe draagvlak van leden nodig, al is het alleen maar om van hen de informatie uit het veld te krijgen, en geld om bepaalde zaken te kunnen doen.
PDM wil een vereniging zijn die een relevante inbreng heeft en die bijdraagt aan meer aandacht en respect voor het leven en zorg voor de kwaliteit van het bestaan.