Valt een gemeentelijke berm onder jachtveld?

Valt een gemeentelijke openbare weg met bermen onder de term jachtveld als men daar beheer/schadebestrijding wil doen op de wilde zwijnen?

Antwoord van de werkgroep regelgeving

De Ffw noemt nog slechts op enkele plaatsen het begrip wegen:

  1. Alleen autosnelwegen vormen een scheiding in het jachtveld (artikel 11 lid 2c Jachtbesluit)
  2. De oppervlakte van wegen mag niet meegeteld worden ter verkrijgen van de noodzakelijke 40 hectare aaneengesloten bejaagbare jachtveld (artikel 1c Jachtbesluit)
  3. …………almede wegen en paden, voorzover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein (artikel 1 lid 2 van de Ffw)

Er is verder nergens geregeld dat je al dan niet vanaf de (openbare) weg mag schieten op dieren die bijvoorbeeld op naastgelegen akkers schade doen of die verkeersrisico’s opleveren. Sterker nog, de wetgever heeft bij het opstellen van de Ffw na een grondige discussie het expliciet toegestaan dat er in het kader van beheer en schadebestrijding geschoten mag worden vanuit een stilstaand voertuig (artikel 7 lid 9d Besluit beheer en schadebestrijding). Verder kom je in de Ffw nergens een bepaling tegen die iets zegt over de classificatie van wegen.

Onder de oude Jachtwet moest een proces-verbaal altijd beginnen met de omschrijving dat de overtreding werd gepleegd in een voor het jachtbedrijf geschikt en/of bestemd terrein. Men omschreef dan de omgeving, de begroeiing en het voorkomen van wildsoorten. Zo kon een groot park midden in de stad bij het voorkomen van wild toch jachtveld zijn door zijn geschiktheid en het voorkomen van wild (meestal konijnen). Als daar dan strikken stonden opgesteld kon met vrucht bekeurd worden en volgde altijd veroordeling.

Voor schadebestrijding en beheer is ons dergelijke jurisprudentie (nog) niet bekend maar zouden we dezelfde redenatie kunnen doortrekken. Dat betekent dat er een maatwerkbeoordeling door de opsporingsambtenaar (en later wellicht door de rechter) gemaakt moet worden of de weg deel uit maakt van het veld in de zin van de Ffw. Daarbij is het ook van belang dat zorgvuldig gekeken wordt naar het schieten van – in dit geval – wilde zwijnen in bermen. Bij zandwegen en secondaire verharde wegen is het niet zo'n probleem. Bij drukkere hoofdwegen en autosnelwegen lijkt ons afschot om die redenen ondenkbaar.