Zienswijze PDM t.a.v. Ontwerp-goedkeuringsbesluit Gedragscode Bosbeheer

Naar aanleiding van de publicatie Ontwerp-goedkeuringsbesluit Gedragscode Bosbeheer in de Staatscourant van 22 juli 2010, kwamen er diverse vragen en reacties binnen bij de werkgroep regelgeving van PDM.

 

Reden voor ons, om u als lezer, te informeren over de gang van zaken. Zoals u weet bieden wij als PDM ondersteuning bij handhaving van de wet- en regelgeving en oefenen invloed uit bij voorbereiding en vaststelling van beleid ten aanzien van dier, natuur en milieuwetgeving. Tijdens de evaluatie van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer (hierna afgekort als GZB) zijn diverse leden van de werkgroep regelgeving hierbij aanwezig geweest. Wij hebben diverse aandachtspunten aangedragen voor handhaafbaarheid van regels ten aanzien van de vernieuwde Gedragscode Bosbeheer (hierna afgekort als GB). Na bestudering van de GB zijn wij van mening dat deze niet verbeterd is ten opzichte van de GZB. Dit was voor ons dan ook de reden om een zienswijze in te dienen tegen het Ontwerp-goedkeuringsbesluit.

Hieronder geven wij enkele aandachtspunten die vermeld staan in onze zienswijze:
  • Geen inzage of publicatie van stukken van de evaluatie GZB
  • Te ruime begrippen in GB zoals vóór aanvang, zoveel mogelijk, zo kort mogelijk, redelijkerwijs, voldoende afstand. Deze terminologieën laten dermate ruimte over voor interpretatie waardoor deze niet of nauwelijks handhaafbaar zijn.
  • Definitie naald- en populierenbos zijn nog steeds niet nader uitgewerkt.
  • Onduidelijkheid t.a.v. werkzaamheden bij aanwezigheid van dassenburchten
  • Vrijstelling doden en verwonden van dieren, zelfs de zeldzamere, mits dit zorgvuldig gebeurd. Wij, als werkgroep, zijn van mening dat men dit niet zorgvuldig kan doen. Vervolgens wordt aangegeven dat voor de algemene soorten de zorgplicht geldt. Dit komt niet met elkaar overeen.

Inzake calamiteiten dient er “aantoonbaar” gewerkt te worden. Dit is niet afdoende omschreven.

Tevens hebben wij aangedragen dat als men werkt volgens de gedragscode dit niet automatisch mag leiden tot straffeloosheid. In het Ontwerp-goedkeuringsbesluit menen wij een dergelijke tendens te lezen.
Inmiddels heeft het ministerie een reactie gegeven op onze ingediende zienswijze.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Namens de werkgroep regelgeving PDM